ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

 

 Цей договір між сайтом pit-online.com.ua, у подальшому «Продавець» и та користувачем сайту интернет-сайта, у подальшому - «Замовник», є договором поручення на заказ, придбання и відправку Товара та визначае основні условия заказ, придбання и відправку Товара через интернет-сайт pit-online.com.ua. Замовник, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі - Договір) на наступних умовах.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов’язується  поставити і передавати у власність Покупцю визначений цим Договором товар (далі по тексту “Товар”), а Замовник зобов’язується  прийняти цей Товар та своєчасно здійснювати його оплату, на умовах, установлених даним Договором.

1.2. Найменування, одиниця виміру, загальна кількість Товару, що підлягає поставці за цим Договором, визначаються за попереднім замовленням Покупця, яке може бути як розміщенним на сайті, усним так і письмовим, та в подальшому, перед поставкою Товару, узгоджуються Сторонами, та вказуються у специфікації видатковій накладній.

 

2. ЯКІСТЬ ТА КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ.

2.1. Якість Товару, що поставляється згідно цього Договору, має відповідати вимогам законодавства України,

існуючим ДСТУ та/або технічним умовам.

Кількість та асортимент поставленого  Товару, повинні відповідати замовленню Покупця.

2.2. Сплачена кабельна-провідникова продукція поверненню і обміну на підлягає.

 

3. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІН ПОСТАВКИ ТОВАРУ.

3.1. За цим Договором Товар може поставлятися Постачальником та прийматися Покупцем партіями.

3.2. Асортимент, одиниця виміру, кількість, та ціна поставленого Товару вказуються у видаткових накладних,  що оформляються по факту відвантаження Товару Покупцю, на кожну окрему поставку, та у вантажно–транспортної накладної, якщо доставка Товару здійснюється перевізником, або само вивозом зі складу Постачальника.

3.3. На кожну партію Товару Постачальник надає Покупцю наступні документи: рахунок-фактуру, видаткову накладну, а також інші супровідні документи, необхідні у відповідності до законодавства України відправкою поштою.

3.4. Перевезення товару здійснюється за рахунок Покупця.

 

4. ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ.

4.1. Право власності на товар та ризик його загибелі чи пошкодження переходить від Постачальника до Покупця в момент фактичного отримання товару Покупцем. Фактичне отримання товару Покупцем підтверджується підписом уповноваженого представника Покупця та печаткою Покупця у супровідних документах на Товар (видатковій накладній, вантажно-транспортній накладній), або підтвердженним статусом отримання товару на сайті перевізника, якщо товар відправлявся перевізником. Перевірка товару по кількості та якості здійснюється Покупцем при фактичному отриманні  товару на пункту видачі посилок транспортноі компанії, або на складі Постачальника при самовивозу.

4.2.  Передача Товару здійснюється за довіреністю на отримання матеріальних цінностей, в разі ненадання Постачальнику такої довіреності, Постачальник призупиняє передачу товару Покупцю, до моменту надання останнім довіреності. В такому випадку, відповідальність передбачена п.6.1. Договору до Постачальника не застосовується.

4.3. Претензії Покупця по кількості товару приймаються Постачальником в день фактичного отримання товару. Претензія по кілкості має складатися в писмовій формі, а також додатково до претензію мають бути додані фото або відео файли які підтверджують факт недостатьної кількості товару згідно заказу. Якщо Товар відправляється транспортною компаниією, Товар має бути перевірен на пункті видач.Якщо є факт нестачі Товару,  то складеться акт с представником перевізника якщо упаковку не порушено. Претензії по якості товару приймаються Постачальником на протязі 10 днів з моменту фактичного отримання товару

4.4. В разі поставки товару Покупцю перевізником, обов’язок Постачальника по поставці товару вважається виконаним згідно ч. 2 ст. 664 ЦК України, з урахуванням вимог ч.1 ст.668 ЦК України.

 

5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ.

5.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються в безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, на підставі додатків до цього Договору на кожну окрему поставку Товару.

5.2. Ціна на Товар встановлюється в національній валюті України – гривні та вказується  у видатковій накладній. Ціна може бути змінена в залежності від змін в законодавстві, що впливають на кінцеве ціноутворення.

5.3.Загальна вартість Договору з урахуванням ПДВ складається із окремих поставок, здійснених протягом дії Договору і зафіксованих у видаткових накладних.

5.4. Порядок оплати:

5.4.1. Покупець сплачує Постачальнику, в формі попередньої оплати 100% (сто відсотків)  вартості товару, вказаної в додатку до цього Договору на протязі 1-го (одиного) календарного дня, з дня отримання рахунку-фактури.

5.5. Датою оплати є дата надходження 100% вартості Товару на поточний рахунок Продавця.

5.6. Оплата рахунку є згодою з умовами публічного договору.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. При поставці Товару на умовах відстрочення платежу, у випадку невиконання зобов’язань Покупцем по сплаті Товару, Постачальник має право вимагати, а Покупець зобов’язаний сплатити штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від суми невиконаного своєчасно зобов’язання за кожен день прострочення.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків по Договору, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору, перешкоджають повному або частковому виконанню Договору, і виникнення чи дію яких, а також наслідки, не можна було передбачити  та відвернути розумними заходами. Період звільнення  Сторони від відповідальності визначається терміном дії зазначених обставин.


6.3. Для посилання на вказані обставини будь – яка Сторона зобов’язана підтвердити їх у Торгово-промисловій палаті України. У випадку виникнення обставин непереборної сили, Сторона, яка знаходиться під їх дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення таких обставин. У випадку порушення Стороною, яка знаходиться під дією обставин непереборної сили зазначених вимог, вона втрачає право посилатись на такі обставини як на підставу для звільнення від відповідальності.

7. ВИРІШЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ .

7.1. За цим Договором, заходи до судового врегулювання спору Сторонами не застосовуються. У разі виникнення спору він передається на розгляд господарського суду за місцем знаходження відповідача.

 

 

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ.

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення заказу на сайті, усно, за телефоном, у месенджері, єлетронною поштою тощо., повного виконання  Сторонами своїх зобов’язань.

8.2 Жодна із сторін не може передати свої права й  обов’язки за даним Договором третій особі без попередньої згоди іншої Сторони.

 

9. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. Всі повідомлення вважаються дійсними, якщо вони виконані в письмовій формі, а також за допомогою телеграфу, факсу або телефону і підтверджені відповідним чином іншою Стороною.

9.2.Постачальник  має статус платника податку: на загальних підставах.

9.3.Покупець має статус платника податку:  _______________________

9.4. Сторони надають згоду на обробку персональних даних у розумінні ЗУ “Про захист персональних даних”.

9.5.У випадку переходу на іншу систему оподатковування протягом терміну дії цього Договору, Сторони зобов’язуються сповістити про це додатково у письмовій формі.

9.6. Постачальник має в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар з обов’язковим попередженням Покупця про такі зміни.

9.7. Зміни в даний договір можуть бути внесені лише за згодою сторін шляхом укладення Договіра поставки.

9.8. Всі виправлення за текстом цього Договору  мають юридичну силу  та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами обох сторін.

 

                                             10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ПРЕДСТАВНИКІВ САЙТУ.

У випадку зміни юридичної адреси або реквізитів Сторони зобов’язуються повідомити про це одна одну в 2-х денний термін.

ФОП Голубничий А,М

ИНН 3113006891

 

ТОВ "Торгівельний Дім "ПІТ"

ЕРДПОУ 38772137